Get Adobe Flash player
JAK ODZYSKAĆ ZWROT ZA ZAKUP URZĄDZENIA FISKALNEGO.

Planujesz kupić nowe urządzenie fiskalne? Pamiętaj że jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany numer NIP) przysługuje Ci 90% zwrotu przy czym nie więcej niż 700 PLN, dotyczy to zarówno vatowców jak i nie vatowców.

 
Co muszę spełnić aby skorzystać z ulgi?
 • Zgłosić do US zamiar wprowadzenia kasy fiskalnej minimum 1 dzień roboczy przed fiskalizacją. Zgłoszenie złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym właściwego US, lub wysłać listem poleconym, liczy się data ze stempla pocztowego.
 • Posiadać dowód zapłaty całej należności. Urządzenie fiskalne nie może być kupione na raty lub z odroczonym terminem płatności. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem to do wniosku o zwrot ulgi koniecznie trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu.
 • Rozpocząć rejestrację za pomocą urządzenia fiskalnego w terminie. Podatnicy, którzy przekroczyli obrót sprzedaży detalicznej i zapomnieli w terminie wprowadzić urządzenia fiskalnego nie mogą ubiegać się o zwrot ulgi.
 • Zgłosić do US rozpoczęcie ewidencji przy użyciu urządzenia fiskalnego w ciągu 7 dni od fiskalizacji urządzenia.

 

JAK ROZLICZYĆ ULGĘ/ZWROT ZA ZAKUP URZĄDZENIA FISKALNEGO?

Podatnicy będący płatnikami VAT - Odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego należy dokonać w deklaracji VAT w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą urządzenia fiskalnego lub też za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie.

Podatnicy zwolnieni z VAT - odliczają ulgę zgodnie z zapisem zawartym w art.111 ust.5 ustawy o VAT. Zgodnie z nim w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku bądź też korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT, US dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa wyżej, na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę w Polsce w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

 

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK POSIADANIA URZĄDZENIA FISKALNEGO?

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej ma osoba fizyczna i prawna, która: 

 • prowadzi działalność gospodarczą, polegającą m.in. na sprzedaży towarów lub usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
 • w danym roku finansowym przekroczyła określone obroty.

 

JAKI OBRÓT ZOBOWIĄZUJE DO ZAINSTALOWANIA URZĄDZENIA FISKALNEGO?

Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która: 

 • w pierwszym roku rozpoczęcia działalności przekroczyła wysokość obrotów 20 000 zł,
 • w minionym roku przekroczyła obrót 40 000 zł, w wypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą (drugi i kolejne lata prowadzenia działalności).

 

KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA?

Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy łącznym spełnieniu warunków: 

 • każde świadczenie usługi udokumentowane fakturą, 
 • liczba wszystkich usług w poprzednim roku podatkowym mniejsza niż 50, liczba odbiorców tych usług mniejsza niż 20.
 • zapłata za usługę w całości przelewem o tytule jednoznacznie wskazującym na transakcję, której dotyczy zapłata.

 

JAKIE SĄ SANKCJE ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAINSTALOWANIA URZĄDZENIA FISKALNEGO?

Podatnik, który nie rozpocznie w terminie stosowania kasy rejestrującej, narażony jest na sankcje karne skarbowe. Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi podatkowej. W wypadku podatników VAT zignorowanie obowiązku posiadania kasy fiskalnej może skutkować dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeśli lekarz świadczy jedynie usługi medyczne, nie jest jednak płatnikiem VAT, ponieważ usługi te są zwolnione z podatku VAT. W razie niedopełnienia obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej nie zostanie ukarany dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, ale osoba taka odpowiada za przestępstwo skarbowe, a w przypadkach mniejszej wagi - wykroczenie skarbowe. Naruszeniem prawa jest tu nie tylko niezainstalowanie kasy, ale też niedopełnienie obowiązku ewidencjonowania przychodów przy jej użyciu. Grzywna za wykroczenie skarbowe obecnie może być wymierzona w granicach od 131,70 zł do 26340 zł. W sytuacji, gdy w sprawie o wykroczenie skarbowe prowadzone jest postępowanie mandatowe, górna granica grzywny nałożonej mandatem nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 2634 zł). W przypadku przestępstwa skarbowego kwoty te są znacznie wyższe.